10.31 Milano
-0,12%
19.492,45
7/8 Nasdaq
-0,87%
11.010,98
10.31 Londra
+0,12%
6.039,63
10.31 Francoforte
-0,33%
12.632,45

Consulta il glossario

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

U

Underlying

Sottostante.
Teleborsa