17.36 Milano
+0,44%
21.735,7
19.57 Nasdaq
+0,72%
8.205,06
17.35 Londra
+0,08%
7.514,93
17.44 Francoforte
+0,24%
12.289,4

Consulta il glossario

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

U

Underlying

Sottostante.
Teleborsa