17.36 Milano
+0,77%
20.698,61
18.15 Nasdaq
+1,15%
7.791,26
17.35 Londra
+0,25%
7.328,92
17.44 Francoforte
+0,85%
12.143,47

Consulta il glossario

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

U

Underlying

Sottostante.
Teleborsa